La Capannina

Váš specialista na středomořské speciality a víno

Obchodní podmínky La Capannina

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Tento internetový obchod je provozován firmou Mlejnek Fine Wine s.r.o. (dále jen prodávající): Rybná 716/24, Praha, PSČ 110 00, IČ: 24828254. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178102.
2. Kupující, tj. koncový zákazník, může zboží objednat přes objednávkový formulář v internetovém obchodě www.lacapanina.cz, e-mail. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
3. Přijetí správně vyplněné objednávky bude potvrzeno e-mailem na uvedenou adresu. V případě, že zboží není na skladě, bude zákazník o této skutečnosti informován e-mailem stejným způsobem jako o potvrzení objednávky a s dotazem, zda trvá na objednávce i při delší lhůtě dodání. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. Pokud není možno objednané zboží dodat např. z důvodu ukončení distribuce, ukončení výroby či časově omezené akce k tomuto zboží, prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O tomto kroku bude zákazník informován.
4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
5. Objednávku lze stornovat vždy jen po dohodě s prodejcem, a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy a k odeslání zboží. V opačném případě je objednatel povinen uhradit vzniklé náklady, které prodejci vznikly, zejm. balné a dopravné. V opačném případě se neuhrazení zbytečně vynaložených nákladů považuje za porušení smlouvy.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu je oprávněn uzavřenou kupní smlouvu (tj. potvrzenou objednávku) uschovat za účelem řádného splnění a současně znemožnit přístup třetím osobám.
2. Prodávající je oprávněn shromažďovat osobní údaje za podmínek zajištění ochrany osobních údajů dle zákona 101/2000Sb.
3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Potvrzené objednávky jsou archivovány v databázy e-shopu a nejsou veřejně přístupné.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVNÉ

1. Je-li zboží na skladě, bude expedováno a dodáno do 3 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě, že zboží není na skladě nebo z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
2. Ceny uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou včetně nákladů spojených s balením. Náklady na dopravu závisí na vzdálenosti a objemu, prodávající je povinen kupujícího o jejich výši předem informovat e-mailem.
3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko 'Odeslat objednávku'. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

V. TYPY PLATEB

1. Platba v hotovosti při předání zboží.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

1. Nejedná-li se o případ uvedený v § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
2. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.30 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
3. V případě nepřevzetí zboží dle objednávky (vyjma nepřevzetí z důvodu poškození – viz. Reklamace), v případě nedoručitelnosti zboží z důvodu chybně uvedené dodací adresy ze strany zákazníka, nebo v případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné, apod.)
4. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na některé potraviny, které mají krátkou trvanlivost a na zboží, které je označeno jako výprodej a končí mu expirace.
5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. REKLAMACE

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
2. Zjistí-li objednavatel při odběru objednaného zboží, že má vadu (tzn. je zkažené, poškozené, rozbité, roztrhané apod.), je oprávněn takové zboží nepřijmout a v rozsahu nepřijatého zboží od smlouvy odstoupit. V případě, že objednavatel zjistí, že bylo dodáno zboží jiné než objednané, má právo zboží nepřijmout a od smlouvy odstoupit, neučiní-li tak, má se za to, že jde o plnění dle uzavřené kupní smlouvy.
3. Prodejce odpovídá za vady zboží, které nebyly způsobeny nevhodným zacházením či nevhodným uskladněním u spotřebitele.
4. Podle ustanovení § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout nejdéle do 3 pracovních dnů. Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4. Kontaktní údaje prodávajícího: Mlejnek Fine Wine s.r., Milady Horákové 818/52, 170 00 Praha, email: finewinecz@gmail.com, Tel: +420 733441162.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Aktuality

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

Registrace

položek ( Kč)